نحوه اندازه گیری کاغذ دیواری

شما اینجا هستید

نحوه اندازه گیری کاغذ دیواری

کافیست عرض و ارتفاع دیوار موردنظر را به طور دقیق اندازه گیری کرده و همراه با کد تصویر مربوطه وارد سایت نمایید. مدل نصب کاغذ دیواری محدودیت و چارچوب خاصی ندارد. یعنی حتی می توان یک قسمت بخصوص از دیوار را کاغذ کرد. مطابق شکل شماره 1 و2 .